Inspect software

Având în vedere noile reglementări privind siguranţa colectării datelor din teritoriu și normele GDPR,
societatea Intelligent Assistance, după 10 ani de experiență în domeniul eficientizării managementului în Inspectoratele Școlare Județene, vine în sprijinul dumneavoastră cu aplicaţia INSPECT. Aplicația a fost creată în vederea înlesnirii colectării în timp real (online) a datelor din teritoriu (județ) de la structurile școlare subordonate, și a prelucrării lor rapide și într-un mod standardizat, prin intermediul bazelor de date. Pe scurt, aplicația software este dedicată facilitării serviciilor de colectare a datelor în spațiul virtual al internetului.

Aplicația este utilizată pentru:

 • Lansarea de lucrări specifice de către inspectorii din departamentele din cadrul
  INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN către unitățile școlare din județ;
 • Administrarea completă a informațiilor din cadrul departamentului resurse umane;
 • Gestionarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic pe fiecare unitate, cu toate datele de contact dar și profesionale;
 • Centralizare alocații semestriale;
 • Gestionare și centralizare contracte de finanțare (PNNR și altele);
 • Transport elevi;
 • Bani de liceu;
 • Burse profesionale;
 • Burse școlare;
 • Catalog ONLINE;
 • Petiții online;
 • Centralizarea serviciului de Acte de studii;
 • Centralizare rapoarte Evaluarea 2.4.6;
 • Generare condică de prezență a cadrelor didactice pe baza orarului;
 • Posibilitatea centralizării în timp real a activității didactice (număr absențe și calitatea evaluării la clasă a elevilor) pentru unitățile ce au introdus CATALOGUL ONLINE INSPECT și care își dau acordul.

Centralizarea tuturor acestor date la nivel de unitate școlară dar și la nivel de inspectorat se face în timp real.

Introducerea încadrării cadrelor didactice:

Personalul auxiliar și nedidactic cu datele aferente:

Lista modulelor incluse în administrarea unităților școlare:

Imagine din aplicația de gestiune a actelor de studiu:

Lista aplicațiilor pentru administrarea catalogului online și arhiva blocată la editare a încadrărilor cadrelor didactice din anii anteriori.

Imagine din aplicația de gestionare a burselor școlare:

Centralizarea datelor din Evaluarea II, IV, VI.

Exemplificarea documentului printat necesar validării Proiectului de Încadrare, a Fișei de încadrare și a Vacantelor și Rezervatelor.

Imagine cu diferite lucrări comune, lansate de Inspectoratul Școlar spre completare si centralizare online, către unitățile subordonate:

Listarea la finalul anului a catalogului online.

Aplicația INSPECT – CATALOG ONLINE presupune instalarea și punerea în funcțiune de către prestatorul de servicii a următoarelor servicii informatice:

 • accesul în aplicația INSPECT-CATALOG-ONLINE pentru un număr de utilizatori unici;
 • asigurarea mentenanței și backup pentru datele stocate pe serverul beneficiarului;
 • asigurarea dezvoltării aplicației la cererea de modernizare a beneficiarului;
 • Cererile de schimbare a soluțiilor avizate, precum si/sau solicitările de lucrări suplimentare ale beneficiarului vor fi analizate de prestatorul de servicii, iar în caz de acceptare vor fi considerate ca lucrări noi care vor face obiectul unor acte adiționale la prezentul contract.
 • beneficiarul poate sa verifice pe parcursul executării lucrărilor modul în care prestatorul de servicii îndeplinește clauzele prezentului contract.
 • prestatorul de servicii își rezervă dreptul de autor asupra lucrărilor informatice realizate cu ocazia instalării și punerii în funcțiune a sistemului informatic la beneficiarul lucrării.

Descriere sumară:

Aplicația de catalog online este accesibilă prin web, independent de dispozitivul utilizat: computer personal portabil, PC, tabletă sau telefon, atât pentru adăugarea înregistrărilor legate de procesul educațional aferent, cât și pentru consultarea notelor, a absențelor și a rapoartelor statistice.

Accesul va fi intermediat prin aplicație web specifică cu respectarea standardelor informatice legate de siguranța și trasabilitatea datelor.

Aplicația de sine stătătoare, cu instalare și administrare pe serverele inspect.com.ro, de tip cloud-ready și interconectate ulterior prin intermediul unui API sau al unei tehnologii echivalente (ODBC).

Aplicația respectă Ordinului ministrului educației nr. 4.183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), în sensul prezentelor standarde.

Aplicația permite notarea elevilor, încheierea mediilor și configurarea perioadelor de învățare cu păstrarea în istoric a structurilor din anii școlari precedenți, conform prevederilor legale în vigoare.

Aplicația permite tipărirea documentelor oficiale de bază precum: foi matricole ale elevilor, catalog, condică de prezență, dar fără a se limita la acestea, conform prevederilor legale în vigoare.

Aplicația web este accesibilă numai utilizând protocolul de securitate Secure Sockets Layer sau Transport Layer Security.

Aplicația dispune de autentificare cu utilizator și parolă, pentru utilizatorii cu rol de administrator, cadru didactic, care pot accesa date personale, adăuga sau modifica note/absențe în aplicație, precum și pentru utilizatorii care pot genera rapoarte.

Aplicația dispune de autentificare cu utilizator și parolă, și pentru contul de părinte.

Copiile de siguranță ale înregistrărilor școlare denumite backup se fac automat în momentul salvării acestora în cel puțin 2 surse de baze de date.

Se realizează copii de siguranță în backup incremental, zilnic, din sursa principală a bazei de date cu înregistrări într-o bază de backup, în mod automatizat, independent și configurabil.

În fiecare lună se realizează copii de siguranță în backup complet, din sursa principală a bazei de date cu înregistrări, într-o arhivă electronică situată în cloud, pe un alt server sau resursă de salvare electronică situată în afara unității de învățământ.

Furnizorul serviciului de catalog electronic își asumă, împreună cu unitatea de învățământ, responsabilitatea pentru asigurarea existenței și accesibilității copiilor de siguranță pe toată perioada desfășurării contractului sau contractelor de servicii dintre părți, precum și minimum 24 de luni de la încetarea contractului.

Catalogul electronic se tipărește, se semnează, se avizează și se arhivează de directorul unității de învățământ, la finalul anului școlar, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (5) și (8) din Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Folosirea catalogului electronic, pentru gestionarea parcursului educațional al elevului, se realizează în vederea îndeplinirii obligației legale, care revine unității de învățământ, de asigurare a dreptului la învățătură.

Unitatea de învățământ asigură măsurile de securitate a prelucrării datelor și garantează următoarele drepturi ale utilizatorilor:
a) dreptul de a fi informat;
b) dreptul de acces;
c) dreptul la rectificare;
d) dreptul la restricționarea prelucrării datelor;
e) dreptul la portabilitatea datelor.

Editarea notelor/calificativelor/absențelor este permisă, pe bază de acces, doar persoanelor responsabile care au capacitatea de modificare conform prevederilor ROFUIP.

Orice modificare de drepturi, către alt cadru didactic, este aprobată de directorul unității de învățământ, într-un format electronic, în cazul în care platforma permite înregistrarea nealterabilă a acestei acțiuni pentru audit, respectiv prin cerere semnată, până la momentul în care platforma permite o trasabilitate electronică a deciziei.

Conducerea unității de învățământ are drept de vizualizare a datelor de la nivelul aplicației.

Elevii și părinții/reprezentanții legali au drept de vizualizare a catalogului electronic în baza unor date de acces prestabilite, respectiv nume de utilizator și parolă.

Parola poate fi modificată de fiecare utilizator pentru propriul nume de utilizator, respectiv de părinți/reprezentanți legali pentru minori.

Utilizatorii de tip administrator nu au dreptul de a înregistra/modifica înregistrări de tip notă/calificativ/absență în catalog.

Interfața de administrare este accesibilă doar utilizatorilor autorizați în acest sens.

Cu acordul conducerii unității de învățământ, orice alt tip de utilizator are acces doar la pagini cu date statistice, fără a putea accesa date personale ale elevilor, cadrelor didactice sau părinților.

Toate aplicațiile, indiferent de mediul de dezvoltare și arhitectura de dezvoltare sunt configurate astfel încât să beneficieze de cele mai înalte standarde de securitate, care să permită protejarea datelor și a nodurilor de comunicații asociate.

Abonamentul lunar ce include partajarea aplicatei şi găzduirea pe serverul online inspect.com.ro, pentru toți utilizatorii, serviciile de mentenanţă, de salvare lunară a datelor, precum şi serviciile de dezvoltare este în valoare de 0.60lei inclusiv TVA pentru fiecare elev lunar. Facturarea începe din luna ianuarie a anului școlar.

Forma printată la sfărsitul anului școlar

Mod de operare în aplicația online, accesibilă în orice browser fără a fi necasară instalarea de oplicații dedicate. Informarea parinților se face pe email.